1. Általános Szerződési Feltételek
1.1 Jelen “Általános Szerződési Feltételek” dokumentum az Nr1 Fitness Hungary Kft. által
üzemeltetett - 1062 Budapest, Aradi utca 8-10. szám alatt lévő - fitneszterem (továbbiakban
‘Fitneszterem’) tagsági feltételeit rögzíti.
1.2 Az Nr1 Fitness Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban foglalt
kötelezettségeket harmadik fél számára átruházhassa.
1.3 Az Nr1 Fitness Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a tagsági díj mértékét a 8.4. pontnak
megfelelően módosíthatja.
2. A tagsági viszony feltételei
2.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a tagok kijelentik, hogy egészségi
állapotuk lehetővé teszi számukra a rendszeres sportmozgást; büntetlen előéletűek; valamint más
fitneszterem felé nincs fennálló pénzbeli tartozásuk. 16 éven aluli személyek csak írásos szülői
hozzájárulás benyújtásával lehetnek tagok.
2.2 A tagsági viszony kezdete az a nap, amikor jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása
megtörténik, illetve az esedékes tagdíj befizetésre kerül. A tagság nem naptári hónapokra, hanem 30
napos periódusokra bontható. Tehát, amennyiben az illető október 24-én kezdte meg tagsági
viszonyát, úgy az első hónap november 23-ával ér véget. Vállalt időszakra szóló tagság esetén (pl.
BASIC tagság) az időszak leteltével a tagsági viszony nem szűnik meg, hanem kötetlen időtartalmú
tagsági viszonnyá alakul (FLEX) és onnantól kezdve a 8. pontban meghatározott feltételek szerint
bármikor felmondható.
2.3 A tagsági viszony egyetlen személy számára szól és a Fitneszterem engedélye nélkül más
személy részére nem ruházható át. Amennyiben az átruházásra a Fitneszterem engedélyt adott, az új
személy egyszeri regisztrációs díjat köteles fizetni, függetlenül attól, hogy az átruházó fél ezt már
korábban megtette saját maga számára.
2.4 A tagok személyre szóló belépőkódja a fitneszterembe történő bejutást biztosítja a nap
bármely időszakában. A Fitneszterem fenntartja a jogot, hogy alkalmanként bizonyos karbantartási /
átalakítási munkák lebonyolítása alatt a fitneszterembe történő bejutást átmeneti jelleggel
felfüggessze. 16 éven aluli tagok este 9 óra és reggel 6 óra között nem tartózkodhatnak a
fitneszteremben.
2.5 A fitneszteremben minden tag saját felelősségére vesz részt.
2.6 A Fitneszterem fenntartja a jogot, hogy a terembe történő hozzáférés időszakát a
későbbiekben módosítsa.
3. Fizetési feltételek
3.1 A tagok kijelentik, hogy Fitneszterem felé történő fizetési kötelezettségüknek eleget tesznek
a Fitneszterem mindenkori díjszabása szerint. A BASIC tagsággal rendelkező tagok számára a
Fitneszterem a tagság kezdetétől számított első 12 hónap során garantálja a változatlan mértékű
tagdíjat.
3.2 A tagdíj befizetésének esedékessége minden hónapban a tagsági viszony kezdetének
fordulónapja. Azaz amennyiben az illető február 15-én fizette be az első havidíjat, ezt követően
valamennyi hónap 15-én kerül levonásra a havi bérleti díj a megadott számlaszámról (csoportos
beszedéssel). Előre meghirdetett kampányszerű akciók esetén a fizetés rendje ettől eltérhet.
3.3 A Fitneszterem használatának mellőzése nem jogosít fel egyetlen tagot sem a fizetési
kötelezettség alól.
3.4 A tagok kötelesek olyan megállapodást kötni a bankkártyájukat kibocsátó bankkal, amely
lehetővé teszi a csoportos beszedést, ezáltal a havi tagdíj zavartalan fizetését. A tagok garantálják,
hogy a megadott bankkártya számláján valamennyi hónapban elegendő összeg áll rendelkezésre a
havi tagdíj megfizetéséhez.
3.5 Amennyiben a tagok fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget és többszöri felszólítás
után sem egyenlítik ki a Fitneszterem felé fennálló tartozásukat, úgy a Fitneszterem fenntartja a
jogot, hogy a tagok bankkártya adatait harmadik fél számára behajtási céllal kiadja.
3.6 A fenti pont esetében tárgyalt harmadik félnek joga van fizetési felszólítást kiadni a tagok
számára.
3.7 Két napot meghaladó nemfizetés esetén a Fitneszterem fenntartja a jogot, hogy a tagok
fitneszterembe történő bejutását felfüggessze. Egy hónapot meghaladó nemfizetés esetén a tagok
tagsági viszonyát a Fitneszterem azonnali hatállyal megszüntetheti. BASIC tagsággal rendelkező tagok
esetében a vállalt 12 hónapos időszak hátralévő havi tagdíjait illetően a Fitneszterem fizetési
követeléssel lép fel.
4. Tagsággal járó felelősségvállalás
4.1 A Tagok kijelentik, hogy:
A Fitneszterem mindenkori biztonsági előírásaival és házirendjével tisztában vannak.
Személyes- és bankkártya adataikban történt változásokról a Fitnesztermet a lehető
legrövidebb időn belül tájékoztatják.
Amennyiben mindenkori kedvezményekre jogosultak, arról a Fitnesztermet
tájékoztatják. A Fitneszterem a kedvezményre való jogosultság ellenőrzése céljából
fenntartja a jogot, hogy a szükséges igazoló dokumentumokat bekérje.
4.2 A tagok kötelesek minden belèpèskor beütni szemèlyes kòdjukat. A Fitneszterem fenntartja a
jogot, hogy igazoltatást céljából bármikor elkérje a személyi igazolványt és a személyre szóló
belépőkódot a teremben edző személyektől. A személyre szóbelépőkódot kizárólag az adott tag
használhatja és más személy számára szigorúan tilos kiadnia. Ellenkező esetben a Fitneszterem
50.000 Ft-os pénzbírsággal és a tagsági viszony azonnali megszüntetésével sújthatja az illető
személyt.
4.3 A személyre szóló belépőkód elvesztése esetén a tagoknak azonnali hatállyal értesítenie kell a
Fitnesztermet.
4.4 A Fitneszterem tagjai semmilyen körülmények között nem engedhetnek be más személyt a
terembe. Ellenkező esetben a Fitneszterem 50.000 Ft-os pénzbírsággal és a tagsági viszony azonnali
megszüntetésével sújthatja az illető személyt.
5. Információcsere
5.1 A Fitneszterem és a tagok közti kommunikáció a tagok által a regisztráció során megadott
csatornákon (e-mail, telefonszám) történik. Bármiféle árváltozás, marketing célú üzenet vagy egyéb
felhívás ezen csatornákon keresztül jut el a tagokhoz.
5.2 A tagsági viszony változását érintő ügyeket a tagok személyesen vagy e-mail útján jelezhetik a
Fitneszterem felé. A mindenkor aktuális központi e-mail cím a Fitneszterem honlapján
(www.nr1fitness.hu) érhető el.
6. Személyes adatok
6.1 A tagok hozzájárulásukat adják, hogy a Fitneszterem az általuk megadott személyes
információkat tárolja és a későbbiekben értesítéseket küldjön a Fitneszterem saját új
szolgáltatásairól, promócióiról.
6.2 A tagok hozzájárulásukat adják, hogy a Fitneszterem videó felvételeket rögzítsen és tároljon.
A tagság megszűnését követően a tagokról készült videó felvételeket a Fitneszterem egy éven belül
eltávolítja. A tagoknak jogukban áll hozzáférni a róluk készült videó felvételekhez.
6.3 A Fitneszterem titoktartási kötelezettséget vállal a tagok személyes adataira vonatkozóan és
azokat harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.
6.4 A fenti pontban tett kötelezettségvállalás a tagsági viszony teljes időtartamára, illetőleg a
megszűnést követően további egy évig áll fent.
7. Tagság szüneteltetése
7.1 BASIC tagsági viszonnyal rendelkező tagok kérhetik tagságuk átmeneti szüneteltetését,
amelynek időtartama maximum egy hónapig terjedhet. FLEX bérlet esetén a tagsági viszony
szüneteltetése nem lehetséges.
7.2 Egy hónapot meghaladó szüneteltetési kérelmet a Fitneszterem az alábbi esetekben fogad el:
egy hónapnál hosszabb munkahelyi betegszabadság, terhesség, munkahelyhez köthető áthelyezés,
tanulmányi ösztöndíj, kötelező katonai szolgálat. Mindegyik esetben írásos dokumentáció benyújtása
szükséges a fentiek érvényességének megállapításához.
7.3 A tagság szüneteltetésére irányuló kérelmet írásos formában kell benyújtani akár e-mailen
keresztül, akár papír alapon. Visszamenőleges szüneteltetés nem lehetséges. Kivételt képez ez alól
baleset vagy betegség, amelyről orvosi igazolás szükséges.
7.4 Szüneteltetett tagsági viszony alatt a tagok mentesülnek a tagdíj fizetése alól. A BASIC
tagsággal vállalt 12 hónapnyi tagdíj megfizetése azonban továbbra is fennáll, azaz a szüneteltetés
letelte után a hátralévő hónapok tagdíjait a tagok kötelesek tovább fizetni.
7.5 A tagsági viszony szüneteltetésére irányuló kérelem elbírálása 14 napon belül történik meg. A
tagok tudomásul veszik, hogy a szüneteltett időszak alatt belépőkódjukat a Fitneszterem átmenetileg
érvényteleníti.
8. A tagsági viszony felmondása, felfüggesztése és módosítása
8.1 A tagsági viszony felmondását a FLEX tagsággal rendelkező tagok bármikor kérelmezhetik. A
BASIC tagsági típussal rendelkező tagok 12 hónapra szóló kötelező érvényű fizetésvállalást tesznek. A
12 fizetett hónap leteltét követően tagságuk automatikusan FLEX tagságra módosul, így onnantól
kezdve tagságukat bármikor felmondhatják. A tagság felmondásához egy hónapos felmondási idő
szükséges, amely a benyújtást követő 30 naptári napra terjed ki.
8.2 A BASIC tagság 12 hónapon belüli felmondása kizárólag a Fitneszterem engedélyével
lehetséges. Felmondási szándékukat a tagok e-mailben vagy személyes úton kérelmezhetik. A
kérelem benyújtását követően a Fitneszterem elbírálja a felmondási szándék indokoltságát és
jóváhagyás esetén értesíti a tagot az utolsó esedékes befizetés időpontjáról.
8.3 A BASIC tagság idő előtti (12 hónapon belüli) felmondására csak bizonyos kivételes esetekben
van lehetőség. Ezekben az esetekben a tagoknak bizonyítaniuk kell a felmondási kérelmük
hitelességét, amelyet a Fitneszterem lehetőség szerint minél hamarabb, de legkésőbb 3 héten belül
elbírál és értesíti a tagot a döntésről.
8.4 A Fitneszterem fenntartja a jogot, hogy a tagsági díjat a későbbiekben módosíthatja.
Amennyiben a módosítás mértéke meghaladja az infláció mértékét, arról a tagokat előzetesen
tájékoztatja. Inflációkövető ármódosítás esetén viszont nem köteles értesíteni a tagokat.
8.5 A Fitneszterem fenntartja a jogot, hogy jelen dokumentum pontjainak megszegése / be nem
tartása esetén a tagok tagsági viszonyát felfüggessze vagy végérvényesen megszüntesse.
9. Személyi sérülés, értéktárgyak
9.1 A tagok által a terembe hozott értéktárgyakért a Fitneszterem nem vállal felelősséget. A
tagok értéktárgyaikat lezárt szekrényben kötelesek tárolni, a szekrény lakatjáról maguk kötelesek
gondoskodni.
9.2 A tagok által a teremben hagyott értéktárgyakat a Fitneszterem 14 napon keresztül tárolja és
amennyiben ez idő alatt a tulajdonos nem jelentkezik, az értéktárgyat a Fitneszterem
megsemmisítheti.
9.3 A fitneszteremben a tagok saját felelősségükre tartózkodnak.
10. Vitás esetek rendezése
10.1 Amennyiben a tagok fitneszteremben történő sporttevékenysége előre be nem látható
okokból kifolyólag korlátozódik, vagy átmenetileg lehetetlenné válik, a Fitneszterem nem tartozik
felelősséggel a tagok felé. (Force Majeure)
10.2 Jelen dokumentumban foglalt pontok esetén minden esetben a magyar jog az irányadó.
10.3 A Fitneszterem és a tagok közötti esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek kizárólag
békés eszközökkel rendezik és törekednek az egymás közötti megegyezésre.